Generalforsamlinger

 Referat fra generalforsamlingen marts 2016.

34 medlemmer til stede.

01.  Valg af dirigent. Johnny Jørgensen

01.  Protokolfører. Henrik Andersen.

02. Formandens beretning:

      Jeg ser tilbage på året 2015, som et år, hvor vi er kommet oven på igen efter    

      vandskaden.

       Men det har taget tid.

       Det sidste vi manglede var vores scenetæppe, og endelig i december fik vi besked

       om, at det var færdigt, og det er nu sat op.

       Vi har længe ønsket et skilt på Tisvildevej, som viste hen til forsamlingshuset, og

       det er nu endelig lykkedes.

       Vi har haft vores faste arrangement- præmiewhist, som afholdes hver anden torsdag i lige uger. Der kunne godt være lidt større tilslutning, men det er dejligt, at huset bliver brugt.

Der har også været squaredance hver anden mandag, det er Trongårdsklubben der har lejet sig ind.

Vi har prøvet om vi kunne have en lille café om lørdagen når der var torvedag i præstegårdshaven. Det er desværre ikke blevet til så meget, da det ikke kan lade sig gøre når huset er lejet ud.

Vi har brugt en del tid på planlægningen af vores nye forplads og alt er lykkedes, takket være nogle initiativrige bestyrelsesmedlemmer og lidt hjælp udefra.

Lørdag den 25. juni gik de igang, og om eftermiddsgen var den lavet. Supert arbejde, en kæmpe tak til Torben, men selvfølgelig også til jer andre som sled i det denne dag.

Vi fik købt nogle bordbænke som blev stillet op, og vi har set, at de er blevet flittigt benyttet. Det er skønt at se. Vi har også fået et gyngestativ, så der er noget til børnene.

Da vi havde fået sådan en flot plads, mente vi også, at den skulle indvies ordentligt. Det blev den den 18. juli kl. 11:00. Vi havde inviteret borgmesteren, men han ønskede ikke at deltage.

Vi serverede champagne og den røde snor skulle klippes over. Da borgmesteren ikke kom, var det naturligt, at det blev Torben der førte saksen.

Vi har igen søgt Gribskov kommune om tilskud til renovering af sydgavlen. Vi fik først - igen -et afslag og gik derfor til vores bank og søgte om et lån på 100.000,- kr.

Det fik vi bevilliget, men det er sat i bero, for pludselig fandt kommunen alligevel nogle penge.

Vi fik 67.500,- kr. til gavlen. Jeg håber det rækker.

Arbejdet forventes startet her i april.

Vi har skiftet vores alarmsystem ud til Falck, fortrinsvis på grund af prisen.

Det har været nødvendigt at få låse på vores containere. Det skyldes, at folk fra byen var begyndt at fylde dem med alt muligt, bl.a. byggeaffald.

Når der så var arrangement i huset var containerne fyldt op, og vi måtte sætte affald ved siden af. Ikke godt.

Nu betaler vi tømning efter vægt, og mener ikke, at det er rimeligt, at vi skal betale for andre.

Vi har haft forskellige arrangementer i år, med meget forskellig tilslutning.

Juletræet var der som sædvanligt en fantastisk tilslutning til. Til gengæld havde vi en fortælleeftermiddag, som mildelst talt var dårligt besøgt.

Måske fordi det var i december. Vi prøver igen på et andet tidspunkt.

Vores musikarrangementer er heldigvis godt besøgt, og vi har fået et lille overskud på dem.

Vi har kunnet investere i nye køleskabe og frysere som ikke kan undværes, og der blev også plads til nogle småting som blender og håndmixer.

Udlejningen har været nogenlunde i 2015, og det ser ud til at det bliver endnu bedre i 2016. Kalenderen er allerede fyldt godt op.

Vi har desværre haft nogle problemer når vi har lejet ud til unge. De passer ikke nok på vores hus. Nogle gange møder vi op til en frygtelig svinesti efter sådan en fest. Gulvet ser ud som om, at det er vasket i drinks og sodavand, så bestyrelsen har besluttet, at der fremover skal betales et depositum på kr.: 2.500,- og en leje på kr.: 5.000,- ved ungdomsfester. Det er endda billigt i forhold til andre huse.

Vi arbejder i bestyrelsen på at få lavet nogle flere arrangementer. Det første bliver et musikarrangement den 16. april.

Vi er i gang med at søge fonde, da vi ønsker at få lagt nyt gulv i den lille sal. Det går desværre ikke så godt.

Vi har også søgt midler til nye mikrofoner, da de gamle er meget slidte.

Så vil jeg slutte med at takke alle, som har benyttet huset i løbet af året.

Tak til foreningerne i byen for godt samarbejde.

Til sidst en stor tak til min bestyrelse for et godt samarbejde,

Kate Jørgensen.

Beretningen enstemmigt godkendt.

03. Kassererens beretning.  Se siden om regnskab. Enstemmigt godkendt.

04. Indkomne forslag.

      Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 8 om  bestyrelsens mulighed for at optage lån.

Forslaget om at ændre lånerammen til 75% i stedet for de nuværende 50% blev vedtaget og derefter henvist til en ekstraordinær generalforsamling. Denne afholdes i april.

Se referat senere.

05. Bestyrelsens budget. Taget til efterretning.

06. Prisen på medlemsbeviser og kontingent fastholdes på de 200,- kr.

      Det blev slået fast, at kontingentet er på 200,- kr. uden hensyn til antallet af    medlemsbeviser man har.

07. Valg.

      På valg er: Viggo Eriksen.  Genvalt med alle stemmer.

                       Henning Bager.  Genvalgt med alle stemmer.

                       Steen Andersen. Genvalgt med alle stemmer.

                       Anne-Mette Thygesen. Genvalgt med alle stemmer.

                       Torben Olsen. Ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Kim Jørgensen med alle stemmer.

       Suppleanter: Bjarne Jørgensen, Bent Madsen og Heidi Wiendahl blev alle genvalgt med alle stemmer.

       Bilagskontrollanter Henrik Andersen og Ebbe Jørgensen blev begge genvalgt med alle stemmer.

       Suppleant Anne Jørgensen genvalgt med alle stemmer.

08.  Eventuelt.

       Ramløse dilettanterne kommer måske til Vejby

    Generalforsamlingen sluttede kl.: 19:45.

Herefter var huset vært ved et par stykker smørrebrød.

 

Ekstraordinær generalforsamling den 13. april 2015.

15 medlemmer var mødt op.

Endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag om ændring af lånerammen.

Forslaget om at ændre lånerammen fra 50% til 75% blev enstemmigt vedtaget.

Viggo Eriksen